top of page

Privacy verklaring

Dierenartsenpraktijk 't Haesenhof vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er naar uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante wijze te verwerken. In deze privacyverklaring  wordt er uitgelegd welke informatie wij over u verzamelen, waarvoor wij die informatie gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven . Tevens vindt u hierin terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Contactgegevens:
 

  • Bedrijf: 't Haesenhof BV

  • Eigenaar: Lynn Haesendonck

  • Adres: Tempelberg 2, 3210 Linden

  • GSM-nummer: 0479/46 55 98

  • E-mail: info@thaesenhof.be

  • BTW-nummer: BE0790.531.129

Verwerking van persoonsgegevens

DAP 't Haesenhof verwerkt persoonsgegevens met het oog op efficiënt klantenbeheer (administratie, patiëntenzorg, opvolging dossiers, verkopen, geneesmiddelenadministratie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechten van de betrokkene

De klant heeft ten allen tijde recht op een volledige weergave van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Ook is er een mogelijkheid voorzien om deze gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken overeenkomstig artikel 6.1 lid (e) en lid (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden op 24 mei 2016 en effectief van toepassing vanaf 25 mei 2018.


Daarnaast kan de klant een kopie van zijn persoonsgegevens in een duidelijk gestructureerde en machinaal leesbare vorm bekomen en deze laten overmaken aan een ander bedrijf.
De klant kan dit doen door een e-mail te verzenden naar volgend e-mailadres: lynn.haesendonck@telenet.be.
De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing.
Indien de klant een klacht wenst in te dienen, kan hij dit bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden. Het is echter wel mogelijk dat er een back-up gemaakt wordt van deze gegevens. Indien deze back-up gemaakt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een server die gelokaliseerd is binnen de Europese Economische ruimte of van een server die voldoet aan de overeenkomsten die opgemaakt zijn binnen de Privacy Shield regelgeving. De bedrijven garanderen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan.
Het is tevens mogelijk dat bij het opmaken van voedingsadvies voor het huisdier van een klant, de klantgegevens zoals naam, voornaam en e-mailadres doorgegeven worden aan een derde partij zodanig dat dit advies gepersonaliseerd kan worden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor klantbeheer worden niet langer bewaard dan de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (boekhouding, geneesmiddelenadministratie,…)

bottom of page